1,MirisavetiyaMirisavetiya 2.Kelaniya - Maniakkitha Na RajuKelaniya - Maniakkitha Na Raju 3.Kelaniya - GajasingheKelaniya - Gajasinghe 4. Rana Viru SmarakayaRana Viru Smarakaya 5. Ranaviru SmarakayaRanaviru Smarakaya 6.Pepiliyana Sunethra Devi purana viharayaPepiliyana Sunethra Devi purana viharaya 7. Pepiliyana Sunethra Devi purana viharayaPepiliyana Sunethra Devi purana viharaya 8. Pepiliyana Sunethra Devi purana viharayaPepiliyana Sunethra Devi purana viharaya 9. In front of BMICHIn front of BMICH 10 .Pepiliyana Sunethra Devi purana viharayaPepiliyana Sunethra Devi purana viharaya 11.Uthurumeda Palath Sabhawa -Uthurumeda Palath Sabhawa 12.Uthuru Meda Palath SabawaUthuru Meda Palath Sabawa 13.Uthuru Meda Palath SabawaUthuru Meda Palath Sabawa 14. Jayanthi Viharaya Jayanthi Viharaya 15. Jayanthi ViharayaJayanthi Viharaya 16 . Kelaniya Dhathu Mandiraya Kelaniya Dhathu Mandiraya 17. Kelaniya Dhathu MandirayaKelaniya Dhathu Mandiraya 18. Kelaniya Foot Steps1Kelaniya Foot Steps 19 . Kelaniya Rajamaha ViharayaKelaniya Rajamaha Viharaya 20. Srimaha Bodhiya 3 Srimaha Bodhiya 21. Srimaha Bodhiya 5Srimaha Bodhiya MODEL 1MODEL 1 MODEL 2MODEL 2 WathurawilaWathurawila galleria and lightboxby VisualLightBox.com v5.9